CarpathCC Projekt

V rámci předběžného posouzení možných dopadů změny klimatu na region Karpat byly jako hlavní problémy identifikovány: nedostatek vody v důsledku narůstajícího sucha, zvyšující se výskyt extrémních teplot a měnící se povodňová rizika. Tyto faktory mají vliv jak na ekosystémy, tak i na nich závislá hospodářská odvětví: zemědělství, lesnictví a cestovní ruch. Pro úspěšné zvládnutí těchto rizik je nutné, kromě investic do infrastruktury, také přijetí opatření umožňující adaptaci ekosystémů na měnící se podmínky, které zároveň zlepšují schopnost reakce společnosti.

 

Zájmová oblast

 

Zájmovou oblast tvoří Karpatský horský masív (včetně Transylvánské pánve) a přilehlé oblasti Karpatské kotliny (Panonská pánve), zahrnující území České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska. Analýza bude provedena mezi 50. až 44. stupněm severní šířky a 17. až 27. stupněm východní délky.

 

Projekt

 

Cílem projektu je provést hloubkovou analýzu zranitelnosti Karpatského regionu v důsledku změn klimatu a vytvořit široké portfolio možných adaptačních opatření za aktivní účasti environmentálních expertů. Tato studie bude vytvořena v úzké spolupráci s místními odborníky v dané oblasti ze všech 6 zemí Karpatské konvence. Výsledky hodnocení zranitelnosti vodních zdrojů, půdního fondu, lesů, dalších ekosystémů a přidružených hospodářských odvětví budou použity pro konkrétní návrhy adaptačních opatření, včetně analýz možných přínosů a předpokládaných nákladů těchto opatření.

 

Tématické okruhy výzkumu

 

Tématické okruhy výzkumu, zpracovávané dle pokynů Evropské komise, jsou řešeny v rámci tzv. „speciálních požadavků“ (Special Requests, SRs):

 

Modul SR1 – Dopad klimatických změn na vodní zdroje

Na základě historického a projektovaného vývoje klimatu v oblasti Karpat budou modelovány změny ve výskytu, distribuci a intenzitě povodní, sucha a sněhové pokrývky, budou analyzovány sezónní výkyvy vodní hladiny a možné dopady na půdní fond. V rámci řešení budou také zmapovány oblasti s rizikem vzniku sesuvů půdy a bahenních povodní.

 

Modul SR2 – Dopad klimatických změn na ekosystémy

Studie se bude věnovat možným rizikům pro ekosystémy v Karpatech v důsledku měnících se klimatických podmínek s důrazem na lesní společenstva, analýzu budoucího stavu lesních porostů, distribuci a populační dynamiku škůdců a patogenů. Kromě lesů se analýza bude okrajově zaměřovat také na luční a mokřadní společenstva, jako citlivé indikátory změn životního prostředí.

 

Modul SR3 – Dopad klimatických změn na produkční a mimoprodukční funkce ekosystémů

Budou zkoumány možné pozitivní a negativní dopady klimatických změn na ekosystémové služby, s důrazem na multifunkční využití krajiny, luční společenstva a hodnocení možných dopadů na turistický sektor.

 

Modul SR4 – Zhodnocení možných adaptačních opatření

V rámci řešení bude proveden rozbor adaptačních opatření vypracovaných v rámci řešení jiných projektů a studií mimo region Karpat. Dále budou analyzovány výnosy a náklady v rámci hospodaření v lesích, mokřadních a lučních společenstvech. Budou vyhodnoceny možnosti a limity při začleňování adaptačních opatření do politických programů jako Rozvoj venkova a národních implementací Společné zemědělské politiky EU (CAP).

 

Modul SR5 – Podpora spolupráce s národními experty a funkcionáři

Cílem tohoto modulu je pomocí prostředků marketingové komunikace a organizovaných seminářů informovat a do řešení projektu zapojit klíčové národní experty a odborníky, aby byla zaručena použitelnost výsledků projektu.

 

Modul SR6 – Odhady integrální zranitelnosti v klíčových územích

V rámci řešení budou posouzeny dopady klimatických změn na hydrologické poměry, ekosystémy a produkční funkce v klíčových oblastech regionu: Tatranský Národní Park, Oblast Rodnei a Maramureş, Oblast Târnava Mare, Železné Vrata (Iron Gates) a Národní Park Bükk

 

Pro více informací navštivte prosím naši anglickou stránku nebo kontaktujte členy řešitelského týmu.