CarpathCC Project

Projekt CarpathCC (Climate Change Framework Project) sa zameriava na komplexné hodnotenie zraniteľnosti regiónu Karpát zmenou klímy a na vytvorenie porfólia adaptačných opatrení vypracovaných v spolupráci s expertmi z viacerých krajín. Cieľom je vypracovať štúdiu využiteľnú pri podpore rozhodovania pri manažmente prírodných zdrojov so zapojením účastníkov z kľúčových cieľových skupín zo 7 krajín Karpatskej konvencie. Bude hodnotená zraniteľnosť vodných zdrojov, pôd a ekosystémov, vrátane analýzy nákladov a výnosov súvisiacich s realizovanými adaptačnými opatreniami.

Predbežné odhady dopadu klimatických zmien na Karpatský región určili ako hlavné oblasti ohrozenia: nedostatok vody v dôsledku zvyšujúcej sa tendencií suchôt, zvyšujúci sa výskyt horúčav a meniace sa podmienky záplav. Dané oblasti majú vplyv na ekosystém a naň závislé odvetvia hospodárstva: poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a cestovný ruch. Na úspešné zvládnutie týchto oblastí ohrozenia je nutné, okrem investícií do infraštruktúry, prijať opatrenia na prispôsobenie sa daným zmenám pri rešpektovaní ekosystému a vyvíjať činnosti vedúce k rastu spoločenskej flexibility.

Región

Hlavná oblasť záujmu zahŕňa Karpaty (vrátane Transylvánskej panvy) a priľahlé oblasti Karpatskej kotliny (Panónskej panvy), zahrňujúce Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Srbsko.

Karpatský región a krajiny. Analýza bude zahŕňať oblasť medzi 50 a 44 stupňom severnej zemepisnej šírky a 17 a 27 stupňom východnej zemepisnej dĺžky.

Projekt

Cieľom Karpatského rámcového projektu klimatických zmien je poskytnúť hĺbkovú analýzu zraniteľnosti Karpatského regiónu v dôsledku zmien v podnebí a určiť široké portfólio opatrení trvalého prispôsobenia sa s aktívnou a prínosnou účasťou zahraničných environmentálnych expertov. Táto štúdia na podporu politických rozhodnutí bude vytvorená v úzkej spolupráci s najdôležitejšími aktérmi v danej oblasti zo 6 krajín Karpatskej konvencie. Odhady zraniteľnosti vody, pôdy, lesov, ekosystémov a naviazaných odvetví hospodárstva budú použité pre čo najkonkrétnejšie návrhy na opatrenia prispôsobenia sa so zameraním na ekosystém, vrátane ich nákladov a prínosov.

Témy výskumu – Modul odzrkadľujúci špeciálne servisné požiadavky

Európska komisia vyžaduje, aby nasledovné opatrenia, nazývané aj špeciálne servisné požiadavky (SRs) boli vyvinuté členmi konzorcia.

Modul SR1 – Hĺbková štúdia hlavných hrozieb a dopadov na vodu v dôsledku klimatických zmien

Na základe historických trendov z oblasti Karpát a predpovedí, zmeny v oblasti povodní, sucha a sneženia budú modelované a sezónne výkyvy vo vodnej hladiny a dopady na pôdu budú zanalyzované. Na pláne je taktiež zmapovanie oblastí s možnosťou výskytu zosuvov pôdy a bahna.

Modul SR2 – Hĺbková štúdia hlavných hrozieb a dopadov na ekosystém v dôsledku klimatických zmien

Táto štúdia bude analyzovať hrozby pre karpatský ekosystém v dôsledku klimatických zmien s vplyvom na lesy, zahrňujúce zmeny v lesnom poraste, účinky na choroby a patogény, lúky, močiare a najcitlivejšie indikátory environmentálnych zmien.

Modul SR3 – Hĺbková štúdia hlavných hrozieb a dopadov na odvetvia hospodárstva spojených s ekosystémom v dôsledku klimatických zmien

Daný modul bude sa bude zaoberať pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi klimatických zmien na úžitok ekosystémov so zameraním sa na multifunkčnosť krajiny a lúk a odhady zraniteľnosti pre cestovný ruch.

Modul SR4 – Hĺbková štúdia na opatrenia prispôsobenia sa

Ex-post ohodnotenie opatrení prispôsobenia sa pre vopred určené, už existujúce projekty podporené danými fondmi a ohodnotenie stratégií prispôsobenia sa vyvinutých mimo regiónu. Tento modul poskytne náhľad na náklady a príjmy z lesov, močarísk a neobhospodárených lúk. Nakoniec sa v danom moduli odhadnú možnosti a zábrany pre začlenenie do hlavného prúdu Politiky rozvoja vidieka v rámci národných realizácií Spoločnej poľnohospodárskej politiky EU.

Modul SR5 – Podpora spolupráce aktérov

Hlavným cieľom je identifikovať, informovať a integrovať najdôležitejšie skupiny aktérov do projektu pomocou prostriedkov marketingovej komunikácie a dobre pripravených seminárov organizovaných na rôznych miestach pre zaručenie použiteľnosti výsledkov projektu.

Modul SR6 – Odhady integrálnej zraniteľnosti v najdôležitejších oblastiach

Tatranský Národný Park, Oblasť Rodeni a Maramureş, Oblasť Târnava Mare, Železné Vráta a Národný Park Bükk budú posúdené vo vzťahu k dopadom na vodné zdroje, ohrozenia ekosystémov pre klimatické zmeny, odvetvia hospodárstva závislých na ekosystéme a použiteľné nástroje prispôsobenia sa.

 

Pre viac informácií navštívte prosím našu anglickú stránku alebo kontaktujte našich zamestnancov.