CarpathCC Projekat

Osnovne informacije

Preliminarne procene potencialnih uticaja klimatskih promjena u Karpatskom regionu su identifikovale ključne ugroženosti kao što je nedostatak vode usled povećane tendencije suše, češćih toplotnih talasa i promena u režimu polava koje utiču na ekosisteme i srodne proizvodne sisteme, na primer poljoprivreda, šumarstvo i turizam. Da bi se uspešno bavili rešavanjem ovih problemima, potrebno je - pored ulaganja u infrastrukturu i ekosisteme - baviti se merama adaptacije i akcijama koje vode ka povećanju društvene otpornosti.

 

Projekat

Okvirni projekat CarpathCC (Klimatkse promene u karpatskom regionu) ima za cilj da pruži temeljnu procenu ugroženosti Karpatskog regiona na klimatske promene i uspostavljanje raznovrsnog seta održivih mera adaptacije uz aktivnu i dragocenu saradnju međunarodnih stručnjaka u oblasti zaštite životne sredine.

Ova studija koja će potpomoći proces odlučivanja u okviru politika za zaštitu životne sredine će biti izrađena u saradnji sa najvažnijim zainteresovanim stranama iz 6 zemalja potpisnica Karpatske Konvencije.

Ugroženost vode, zemljišta, šuma, ekosistemima i srodnih proizvodnih sistema će biti ocenjena sa ciljem predlaganja konkretnih mera adaptacije, i uključujući procenu troškova i koristi.

 

Region

Prostorna oblast interesovanja obuhvata Karpatski planinski lanac (uključujući Transilvanijsku kotlinu), kao i susedna područja Karpatskog basena (Panonska nizija), uključujući Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Češku, Srbiju, Rumuniju i Ukrajinu.

Karpatski region i zemlje

Analiza će obuhvatiti područje između 50 i 44 stepeni severne geografske širine i i 17° i 27 stepeni južne geograske dužine.E i 27°E.

 

Istraživačke teme

Moduli odražavaju servisne zahteve

 

Modul SR1 - Temeljna studija o ključnim pretnjama klimatskih promena i njihovim uticajima na vodne resurse

Na osnovu istorijskih pan-karpatskih kretanja i projekcija, promene u poplavama, sušama i snežnom pokrivaču će biti projektovane, uz analizu sezonskih promena u vodnom balansu i njegovom uticaju na zemljište. Predviđeno je takođe mapiranje oblasti koje u budućnosti mogu biti klizištima zemlje i blata.

 

Modul SR2 - Temeljna studija o uticaju klimatskih promena na ekosisteme

Ova studija se bavi stepenom ugroženosti Karpatskih ekosistema na klimatske promene fokusirajući se na šume - uključujući promene u šumskom pokrivaču, uticaju na štetočine i patogene – pašnjacima i močvarama,kao najosetljivijim indikatorima promena u životnoj sredini.

 

Modul SR3 - Temeljna studija o uticaju klimatskih promena na ekosistemski baziranim proizvodnim sistemima

Dva glavna sektora su uključena: Pozitivni i negativni klimatski uticaji na ekosistemske usluge sa specifičnoim osvrtom na multifunkcionalne pejzaže i pašnjake, i procenu ugroženosti turističkog sektora.

 

Modul SR4 - Temeljna studija o merama adaptacije

Retroaktivna evaluacija adaptacionih mera o predefinisanim, već postojećim projektima sa datim finansiskim šemama i drugim adaptacionim strategijama koje su razvijene van regiona. To će takođe dati uvid u troškove i koristi od strane šuma, močvara i nepoljoprivrednih pašnjaka. Ta evaluacija će proceniti mogućnosti i prepreke za uključivanje mera adaptacije u politiku ruralnog razvoja i nacionalnu implementacije zajedničke agrarne politike CAP-a.

 

Modul SR5 - Podržavanje interakcije zainteresovanih strana

Glavni cilj je da se identifikuju, informišu i integrišu najvažnije grupe zainteresovanih strana u projekat kroz alate komunikacije, i na dobro pripremljenim seminarima koji su organizovani na različitim lokacijama sa ciljem da se obezbedi primenjivost projektnog rezultata.

 

Modul SR6 – Integralana procena ugrozenosti za ključne oblasti

Nacionalni park Tatre (UNESCO), područje Planina Rodna i Maramures, područje Tarnava Mare (NATURA 2000), Nacionalni parkovi ‘Đerdap i ‘Bükk’ će biti ocenjeni prema uticaju na vodne resurse, uticaju klimatskih promena na ekosisteme, ekosistemki baziranu produkciju i moguće mere adaptacije.

 

Za više informacija posetite naš sajt na engleskom jeziku.